11. април. 2016

Дру­штво исто­ри­ча­ра Ср­би­је „Сто­јан Но­ва­ко­вић“, је добровољно, невладино и непрофитно, стручно удружење, про­фе­си­о­нал­них исто­ри­ча­ра, удру­же­них ра­ди оства­ри­ва­ња за­јед­нич­ких ци­ље­ва и за­да­та­ка у области друштених и хуманистичких наука утвр­ђе­них Ста­ту­том и За­ко­ном.

Циљ је да окупи наставнике и професоре историје,  да ради у корист побољшања наставе историје у основним и средњим школама и да, у сарадњи са универзитетским професорима  унапреди положај науке и струке на свим нивоима.

Своје циљеве ДИС  планира да остварује:

1.      Учешће у раду свих образовних институција преко чланова ДИСа;

2.      Одржавањем низа семинара за наставнике историје;

3.      Упознавањем наставника историје основних и средњих школа са најновијим научним достигнућиа;

4.      Сарадњом са универзитетима, институтима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству која се баве проблемима наставе историје.

ЧЛАН­СТВО У ДРУ­ШТВУ

Члан 6.

            Чла­но­ви ДИС-а су ре­дов­ни и по­ча­сни.

Ре­дов­ни члан ДИС-а мо­же по­ста­ти сва­ки гра­ђа­нин са пре­би­ва­ли­штем на те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ко­ји се про­фе­си­о­нал­но ба­ви исто­ри­јом. Ре­дов­ним чла­ном ДИС-а по­ста­је се учла­ње­њем у ДИС.

По­ча­сни члан ДИС-а мо­же би­ти сва­ки гра­ђа­нин ко­га на пред­лог Пред­сед­ни­штва иза­бе­ре Скуп­шти­на ДИС-а.

ДИС издаје чланску карту чију садржину одређује Скупштина ДИС-а.

ДИС води евиденцију својих чланова.

Члан 7.

            Чла­но­ви ДИС-а има­ју јед­на­ка пра­ва. Њи­хо­ва пра­ва и оба­ве­зе су:

–          да уче­ству­ју у оства­ри­ва­њу ци­ље­ва и за­да­та­ка ДИС-а;

–          да би­ра­ју и да бу­ду би­ра­ни у ор­га­не упра­вља­ња и дру­га те­ла;

–          да бу­ду оба­ве­ште­ни о ра­ду ДИС-а, ње­го­вих рад­них те­ла и ор­га­на упра­вља­ња;

–          да бу­ду оба­ве­ште­ни о ма­те­ри­јал­но-фи­нан­сиј­ском по­сло­ва­њу;

–          да из­вр­ша­ва­ју од­лу­ке ор­га­на упра­вља­ња ДИС-а;

–          да ре­дов­но пла­ћа­ју чла­на­ри­ну.

Ви­си­ну чла­на­ри­не од­ре­ђу­ју ор­га­ни ДИС-а.

По­ча­сни чла­но­ви су осло­бо­ђе­ни пла­ћа­ња чла­на­ри­не.

ОВДЕ МОЖЕТИ СКИНУТИ ОБРАЗАЦ ЗА ЧЛАНАРИНУ

obrazac za clanstvo