Архива за април, 2016

ПРОГАМ ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА У НОВОМ ПАЗАРУ

ПРОГАМ ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА У НОВОМ ПАЗАРУ

четвртак, април 28th, 2016

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА ОДРЖАВА СЕ У НОВОМ ПАЗАРУ 7.МАЈА У ГИМНАЗИЈИ СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

ПРОГРАМ ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Obavestenje o republickom takmicenju iz istorije

СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ИВАЊИЦИ 22.МАЈА

СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ИВАЊИЦИ 22.МАЈА

среда, април 27th, 2016

У ИВАЊИЦИ 22.МАЈА 2016. ГОДИНЕ ДРУШТВО ИСТОРИЧАРА СРБИЈЕ  ОДРЖАЋЕ СТРУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НАСТАВНИКЕ ИСТОРИЈЕ ПОД НАЗИВОМ „Достигнућа савремене историографије и њихова имплементација у наставни процес“.КОНФЕРЕНЦИЈА ЈЕ БЕСПЛАТНА ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ. ДЕТАЉЕ О КОНФЕРЕНЦИЈИ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА ЛИНКУ ЗАВОДА

http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S11572016

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ

среда, април 27th, 2016

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА ОДРЖАВА СЕ У НОВОМ ПАЗАРУ 7.МАЈА У ГИМНАЗИЈИ СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ОДРЖАВА СЕ У ИВАЊИЦИ У ОШ“МИЛИНКО КУШИЋ“ 22.МАЈА СА ПОЧЕТКОМ У 11:00 ЧАСОВА.

СЕМИНАР У КАЊИЖИ 28.МАЈА 2016.

СЕМИНАР У КАЊИЖИ 28.МАЈА 2016.

петак, април 22nd, 2016

Поштовани,

 

Обавештавамо вас да Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ ове школске године организује   стручно усавршавање  наставника основних и средњих школа у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12) и Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5 2011).

Програм стручног усавршавања под називом Имплементација стандарда у наставни процес налази се у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016.  под редним бројем 144.  Траје један дан и реализује се кроз рад у пленуму и групи. За учешће на семинару наставници добијају уверење и 8 бодова и спада у компетенције К1. Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“  препознало је потребу наставника да прошире своја знања из области имплементације стандарда у наставни процес и да размене искуства из праксе. Тим поводом организују се семинари за наставнике основних и средњих школа и гимназија.Стандарди у образовању су важна и комплексна теме која пред наставнике ставља многобројне изазове. Оснаживање наставника на овом пољу је потреба и нужна.Потреба за додатном едукацијом јавља се пошто је извршена ревизија стандарда за крај обавезног образовања. Пред нама су и новоусвојени општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања као и  стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања. Препоручујемо наш семинар, као вид размене искуства наставника и могућност за стицање нових знања о имплементацији стандарда у наставни процес. Током школске 2014/15.године и 2015/16.године одржано је 12 семинара и искустава наставника који су похађали семинар су била врло позитивна.Сматрамо да је семинар посебно користан наставницима у гимназијама и средњим стручним школама пошто они до сада нису имали искустава са применом стандарда а то им је законска обавеза од 2014.године. Предавачи на семинару су Бојана Стевановић и Саша Анђелковић.Семинар почиње у 10 часова.

Семинар се одржава 28.маја 2016. године у  Регионалниом центару за стручно усавршавање Кањижа Главни трг бр.9 24420  Кањижа   Тел. 024/874-733   e-mail: rckanjiza@kanjiza.rs. Уколико сте заинтересовани за наведени семинар можете да се обратите Регионалниом центару за стручно усавршавање Кањижа Главни трг бр.9 2442  Кањижа, Тел. 024/874Б733  email:  rckanjiza@kanjiza.rs  

 

СЕМИНАР У УЖИЦУ 21.МАЈА 2016.

СЕМИНАР У УЖИЦУ 21.МАЈА 2016.

понедељак, април 11th, 2016

Поштовани,

 

Обавештавамо вас да Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ ове школске године организује   стручно усавршавање  наставника основних и средњих школа у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12) и Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5 2011).

Програм стручног усавршавања под називом Имплементација стандарда у наставни процес налази се у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016.  под редним бројем 144.  Траје један дан и реализује се кроз рад у пленуму и групи. За учешће на семинару наставници добијају уверење и 8 бодова и спада у компетенције К1. Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“  препознало је потребу наставника да прошире своја знања из области имплементације стандарда у наставни процес и да размене искуства из праксе. Тим поводом организују се семинари за наставнике основних и средњих школа и гимназија.Стандарди у образовању су важна и комплексна теме која пред наставнике ставља многобројне изазове. Оснаживање наставника на овом пољу је потреба и нужна.Потреба за додатном едукацијом јавља се пошто је извршена ревизија стандарда за крај обавезног образовања. Пред нама су и новоусвојени општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања као и  стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања. Препоручујемо наш семинар, као вид размене искуства наставника и могућност за стицање нових знања о имплементацији стандарда у наставни процес. Током школске 2014/15.године и 2015/16.године одржано је 10 семинара и искустава наставника који су похађали семинар су била врло позитивна.Сматрамо да је семинар посебно користан наставницима у гимназијама и средњим стручним школама пошто они до сада нису имали искустава са применом стандарда а то им је законска обавеза од 2014.године. Предавачи на семинару су Бојана Стевановић и Саша Анђелковић.Семинар почиње у 10 часова.

Семинар се одржава 21.маја 2016. године у Регионалном центару за професионални развој запослених у образовању Немањина 52,  31000 Ужице. Телефон: 031 512 580 , Е-mail: milena.vicevic@rcu-uzice.rs
Уколико сте заинтересовани за наведени семинар можете да се пријавите Регионалном центару за професионални развој запослених у образовању Немањина 52,  31000 Ужице Телефон: 031 512 580 Е-mail: milena.vicevic@rcu-uzice.rs

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

Проф.др Момчило Павловић

ДРУШТВО ИСТОРИЧАРА УВОДИ ЧЛАНАРИНУ

ДРУШТВО ИСТОРИЧАРА УВОДИ ЧЛАНАРИНУ

понедељак, април 11th, 2016

 

Дру­штво исто­ри­ча­ра Ср­би­је „Сто­јан Но­ва­ко­вић“, је добровољно, невладино и непрофитно, стручно удружење, про­фе­си­о­нал­них исто­ри­ча­ра, удру­же­них ра­ди оства­ри­ва­ња за­јед­нич­ких ци­ље­ва и за­да­та­ка у области друштених и хуманистичких наука утвр­ђе­них Ста­ту­том и За­ко­ном.

Циљ је да окупи наставнике и професоре историје,  да ради у корист побољшања наставе историје у основним и средњим школама и да, у сарадњи са универзитетским професорима  унапреди положај науке и струке на свим нивоима.

Своје циљеве ДИС  планира да остварује:

1.      Учешће у раду свих образовних институција преко чланова ДИСа;

2.      Одржавањем низа семинара за наставнике историје;

3.      Упознавањем наставника историје основних и средњих школа са најновијим научним достигнућиа;

4.      Сарадњом са универзитетима, институтима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству која се баве проблемима наставе историје.

ЧЛАН­СТВО У ДРУ­ШТВУ

Члан 6.

            Чла­но­ви ДИС-а су ре­дов­ни и по­ча­сни.

Ре­дов­ни члан ДИС-а мо­же по­ста­ти сва­ки гра­ђа­нин са пре­би­ва­ли­штем на те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ко­ји се про­фе­си­о­нал­но ба­ви исто­ри­јом. Ре­дов­ним чла­ном ДИС-а по­ста­је се учла­ње­њем у ДИС.

По­ча­сни члан ДИС-а мо­же би­ти сва­ки гра­ђа­нин ко­га на пред­лог Пред­сед­ни­штва иза­бе­ре Скуп­шти­на ДИС-а.

ДИС издаје чланску карту чију садржину одређује Скупштина ДИС-а.

ДИС води евиденцију својих чланова.

Члан 7.

            Чла­но­ви ДИС-а има­ју јед­на­ка пра­ва. Њи­хо­ва пра­ва и оба­ве­зе су:

–          да уче­ству­ју у оства­ри­ва­њу ци­ље­ва и за­да­та­ка ДИС-а;

–          да би­ра­ју и да бу­ду би­ра­ни у ор­га­не упра­вља­ња и дру­га те­ла;

–          да бу­ду оба­ве­ште­ни о ра­ду ДИС-а, ње­го­вих рад­них те­ла и ор­га­на упра­вља­ња;

–          да бу­ду оба­ве­ште­ни о ма­те­ри­јал­но-фи­нан­сиј­ском по­сло­ва­њу;

–          да из­вр­ша­ва­ју од­лу­ке ор­га­на упра­вља­ња ДИС-а;

–          да ре­дов­но пла­ћа­ју чла­на­ри­ну.

Ви­си­ну чла­на­ри­не од­ре­ђу­ју ор­га­ни ДИС-а.

По­ча­сни чла­но­ви су осло­бо­ђе­ни пла­ћа­ња чла­на­ри­не.

ОВДЕ МОЖЕТИ СКИНУТИ ОБРАЗАЦ ЗА ЧЛАНАРИНУ

obrazac za clanstvo

 

НАГРАДНЕ СТИПЕНДИЈЕ 2016.

НАГРАДНЕ СТИПЕНДИЈЕ 2016.

среда, април 6th, 2016

Друштво историчара, са особитим задовољством обавештава такмичаре да је увећан наградни фонд стипендијама.

Пословни систем „Ђуро Салај“ и Средња стручна школа „Захарија Стефановић Орфелин“ обогатили су наградни фонд овогодишњег  Државног такмичење у Ивањици обезбедивши следеће награде:

1. Пуна стипендија за СВА ЧЕТИРИ разред у Гимназији „Стефан Немања“,   http://www.gimnazijastefannemanja.edu.rs/

2. Пуна стипендија за СВА ЧЕТИРИ у ССШ “ Орфелин“, http://www.srednjaskolaorfelin.edu.rs/

3. Један општи курс страног језика у групној настави при Школи страних језика „Ђуро Салај“, http://www.skolastranihjezika.edu.rs/

Критеријуми за избор стипендиста је број диплаома освојених на такмичењима из историје од 5-8.разреда.

Сви заинтересовани могу да се пријаве на мејл drzavnotakmicenjeistorija@gmail.com тако што ће послати скениране дипломе на мејл.

Са поштовањем, ваш колега Зденко Тошић

СЕМИНАР У СМЕДЕРЕВУ 14.МАЈА 2016.ГОДИНЕ

СЕМИНАР У СМЕДЕРЕВУ 14.МАЈА 2016.ГОДИНЕ

понедељак, април 4th, 2016

Обавештавамо вас да Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ ове школске године организује   стручно усавршавање  наставника основних и средњих школа у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12) и Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5 2011).

Програм стручног усавршавања под називом Имплементација стандарда у наставни процес налази се у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016.  под редним бројем 144.  Траје један дан и реализује се кроз рад у пленуму и групи. За учешће на семинару наставници добијају уверење и 8 бодова и спада у компетенције К1. Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“  препознало је потребу наставника да прошире своја знања из области имплементације стандарда у наставни процес и да размене искуства из праксе. Тим поводом организују се семинари за наставнике основних и средњих школа и гимназија.Стандарди у образовању су важна и комплексна теме која пред наставнике ставља многобројне изазове. Оснаживање наставника на овом пољу је потреба и нужна.Потреба за додатном едукацијом јавља се пошто је извршена ревизија стандарда за крај обавезног образовања. Пред нама су и новоусвојени општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања као и  стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања. Препоручујемо наш семинар, као вид размене искуства наставника и могућност за стицање нових знања о имплементацији стандарда у наставни процес. Током школске 2014/15.године и 2015/16.године одржано је 10 семинара и искустава наставника који су похађали семинар су била врло позитивна.Сматрамо да је семинар посебно користан наставницима у гимназијама и средњим стручним школама пошто они до сада нису имали искустава са применом стандарда а то им је законска обавеза од 2014.године. Предавачи на семинару су Бојана Стевановић и Саша Анђелковић.Семинар почиње у 10 часова.

Семинар се одржава 14.маја 2016. године у  Центру за стручно усавршавање запослених у образовању Смедереву Горанска бб 11300 Смедерево .Телефон: +381 026 619 – 906, Уколико сте заинтересовани за наведени семинар можете да се обратите Центру за стручно усавршавање запослених у образовању Смедереву Горанска бб 11300 Смедерево .Телефон: +381 026 619 – 906, office@rcsmed.edu.rs

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

Проф.др Момчило Павловић