Архива за април, 2016

ПРОГАМ ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА У НОВОМ ПАЗАРУ

ПРОГАМ ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА У НОВОМ ПАЗАРУ

четвртак, 28 априла, 2016

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА ОДРЖАВА СЕ У НОВОМ ПАЗАРУ 7.МАЈА У ГИМНАЗИЈИ СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

ПРОГРАМ ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

Obavestenje o republickom takmicenju iz istorije

СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ИВАЊИЦИ 22.МАЈА

СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА У ИВАЊИЦИ 22.МАЈА

среда, 27 априла, 2016

У ИВАЊИЦИ 22.МАЈА 2016. ГОДИНЕ ДРУШТВО ИСТОРИЧАРА СРБИЈЕ  ОДРЖАЋЕ СТРУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НАСТАВНИКЕ ИСТОРИЈЕ ПОД НАЗИВОМ „Достигнућа савремене историографије и њихова имплементација у наставни процес“.КОНФЕРЕНЦИЈА ЈЕ БЕСПЛАТНА ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ. ДЕТАЉЕ О КОНФЕРЕНЦИЈИ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА ЛИНКУ ЗАВОДА

http://www.zuov.rs/programi1/detaljiStrucniSkup.aspx?kod=S11572016

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ

среда, 27 априла, 2016

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА ОДРЖАВА СЕ У НОВОМ ПАЗАРУ 7.МАЈА У ГИМНАЗИЈИ СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА ОДРЖАВА СЕ У ИВАЊИЦИ У ОШ“МИЛИНКО КУШИЋ“ 22.МАЈА СА ПОЧЕТКОМ У 11:00 ЧАСОВА.

СЕМИНАР У КАЊИЖИ 28.МАЈА 2016.

СЕМИНАР У КАЊИЖИ 28.МАЈА 2016.

петак, 22 априла, 2016

Поштовани,

 

Обавештавамо вас да Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ ове школске године организује   стручно усавршавање  наставника основних и средњих школа у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12) и Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5 2011).

Програм стручног усавршавања под називом Имплементација стандарда у наставни процес налази се у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016.  под редним бројем 144.  Траје један дан и реализује се кроз рад у пленуму и групи. За учешће на семинару наставници добијају уверење и 8 бодова и спада у компетенције К1. Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“  препознало је потребу наставника да прошире своја знања из области имплементације стандарда у наставни процес и да размене искуства из праксе. Тим поводом организују се семинари за наставнике основних и средњих школа и гимназија.Стандарди у образовању су важна и комплексна теме која пред наставнике ставља многобројне изазове. Оснаживање наставника на овом пољу је потреба и нужна.Потреба за додатном едукацијом јавља се пошто је извршена ревизија стандарда за крај обавезног образовања. Пред нама су и новоусвојени општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања као и  стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања. Препоручујемо наш семинар, као вид размене искуства наставника и могућност за стицање нових знања о имплементацији стандарда у наставни процес. Током школске 2014/15.године и 2015/16.године одржано је 12 семинара и искустава наставника који су похађали семинар су била врло позитивна.Сматрамо да је семинар посебно користан наставницима у гимназијама и средњим стручним школама пошто они до сада нису имали искустава са применом стандарда а то им је законска обавеза од 2014.године. Предавачи на семинару су Бојана Стевановић и Саша Анђелковић.Семинар почиње у 10 часова.

Семинар се одржава 28.маја 2016. године у  Регионалниом центару за стручно усавршавање Кањижа Главни трг бр.9 24420  Кањижа   Тел. 024/874-733   e-mail: rckanjiza@kanjiza.rs. Уколико сте заинтересовани за наведени семинар можете да се обратите Регионалниом центару за стручно усавршавање Кањижа Главни трг бр.9 2442  Кањижа, Тел. 024/874Б733  email:  rckanjiza@kanjiza.rs  

 

СЕМИНАР У УЖИЦУ 21.МАЈА 2016.

СЕМИНАР У УЖИЦУ 21.МАЈА 2016.

понедељак, 11 априла, 2016

Поштовани,

 

Обавештавамо вас да Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ ове школске године организује   стручно усавршавање  наставника основних и средњих школа у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12) и Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5 2011).

Програм стручног усавршавања под називом Имплементација стандарда у наставни процес налази се у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016.  под редним бројем 144.  Траје један дан и реализује се кроз рад у пленуму и групи. За учешће на семинару наставници добијају уверење и 8 бодова и спада у компетенције К1. Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“  препознало је потребу наставника да прошире своја знања из области имплементације стандарда у наставни процес и да размене искуства из праксе. Тим поводом организују се семинари за наставнике основних и средњих школа и гимназија.Стандарди у образовању су важна и комплексна теме која пред наставнике ставља многобројне изазове. Оснаживање наставника на овом пољу је потреба и нужна.Потреба за додатном едукацијом јавља се пошто је извршена ревизија стандарда за крај обавезног образовања. Пред нама су и новоусвојени општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања као и  стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања. Препоручујемо наш семинар, као вид размене искуства наставника и могућност за стицање нових знања о имплементацији стандарда у наставни процес. Током школске 2014/15.године и 2015/16.године одржано је 10 семинара и искустава наставника који су похађали семинар су била врло позитивна.Сматрамо да је семинар посебно користан наставницима у гимназијама и средњим стручним школама пошто они до сада нису имали искустава са применом стандарда а то им је законска обавеза од 2014.године. Предавачи на семинару су Бојана Стевановић и Саша Анђелковић.Семинар почиње у 10 часова.

Семинар се одржава 21.маја 2016. године у Регионалном центару за професионални развој запослених у образовању Немањина 52,  31000 Ужице. Телефон: 031 512 580 , Е-mail: milena.vicevic@rcu-uzice.rs
Уколико сте заинтересовани за наведени семинар можете да се пријавите Регионалном центару за професионални развој запослених у образовању Немањина 52,  31000 Ужице Телефон: 031 512 580 Е-mail: milena.vicevic@rcu-uzice.rs

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

Проф.др Момчило Павловић

ДРУШТВО ИСТОРИЧАРА УВОДИ ЧЛАНАРИНУ

ДРУШТВО ИСТОРИЧАРА УВОДИ ЧЛАНАРИНУ

понедељак, 11 априла, 2016

 

Дру­штво исто­ри­ча­ра Ср­би­је „Сто­јан Но­ва­ко­вић“, је добровољно, невладино и непрофитно, стручно удружење, про­фе­си­о­нал­них исто­ри­ча­ра, удру­же­них ра­ди оства­ри­ва­ња за­јед­нич­ких ци­ље­ва и за­да­та­ка у области друштених и хуманистичких наука утвр­ђе­них Ста­ту­том и За­ко­ном.

Циљ је да окупи наставнике и професоре историје,  да ради у корист побољшања наставе историје у основним и средњим школама и да, у сарадњи са универзитетским професорима  унапреди положај науке и струке на свим нивоима.

Своје циљеве ДИС  планира да остварује:

1.      Учешће у раду свих образовних институција преко чланова ДИСа;

2.      Одржавањем низа семинара за наставнике историје;

3.      Упознавањем наставника историје основних и средњих школа са најновијим научним достигнућиа;

4.      Сарадњом са универзитетима, институтима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству која се баве проблемима наставе историје.

ЧЛАН­СТВО У ДРУ­ШТВУ

Члан 6.

            Чла­но­ви ДИС-а су ре­дов­ни и по­ча­сни.

Ре­дов­ни члан ДИС-а мо­же по­ста­ти сва­ки гра­ђа­нин са пре­би­ва­ли­штем на те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ко­ји се про­фе­си­о­нал­но ба­ви исто­ри­јом. Ре­дов­ним чла­ном ДИС-а по­ста­је се учла­ње­њем у ДИС.

По­ча­сни члан ДИС-а мо­же би­ти сва­ки гра­ђа­нин ко­га на пред­лог Пред­сед­ни­штва иза­бе­ре Скуп­шти­на ДИС-а.

ДИС издаје чланску карту чију садржину одређује Скупштина ДИС-а.

ДИС води евиденцију својих чланова.

Члан 7.

            Чла­но­ви ДИС-а има­ју јед­на­ка пра­ва. Њи­хо­ва пра­ва и оба­ве­зе су:

–          да уче­ству­ју у оства­ри­ва­њу ци­ље­ва и за­да­та­ка ДИС-а;

–          да би­ра­ју и да бу­ду би­ра­ни у ор­га­не упра­вља­ња и дру­га те­ла;

–          да бу­ду оба­ве­ште­ни о ра­ду ДИС-а, ње­го­вих рад­них те­ла и ор­га­на упра­вља­ња;

–          да бу­ду оба­ве­ште­ни о ма­те­ри­јал­но-фи­нан­сиј­ском по­сло­ва­њу;

–          да из­вр­ша­ва­ју од­лу­ке ор­га­на упра­вља­ња ДИС-а;

–          да ре­дов­но пла­ћа­ју чла­на­ри­ну.

Ви­си­ну чла­на­ри­не од­ре­ђу­ју ор­га­ни ДИС-а.

По­ча­сни чла­но­ви су осло­бо­ђе­ни пла­ћа­ња чла­на­ри­не.

ОВДЕ МОЖЕТИ СКИНУТИ ОБРАЗАЦ ЗА ЧЛАНАРИНУ

obrazac za clanstvo

 

НАГРАДНЕ СТИПЕНДИЈЕ 2016.

НАГРАДНЕ СТИПЕНДИЈЕ 2016.

среда, 6 априла, 2016

Друштво историчара, са особитим задовољством обавештава такмичаре да је увећан наградни фонд стипендијама.

Пословни систем „Ђуро Салај“ и Средња стручна школа „Захарија Стефановић Орфелин“ обогатили су наградни фонд овогодишњег  Државног такмичење у Ивањици обезбедивши следеће награде:

1. Пуна стипендија за СВА ЧЕТИРИ разред у Гимназији „Стефан Немања“,   http://www.gimnazijastefannemanja.edu.rs/

2. Пуна стипендија за СВА ЧЕТИРИ у ССШ “ Орфелин“, http://www.srednjaskolaorfelin.edu.rs/

3. Један општи курс страног језика у групној настави при Школи страних језика „Ђуро Салај“, http://www.skolastranihjezika.edu.rs/

Критеријуми за избор стипендиста је број диплаома освојених на такмичењима из историје од 5-8.разреда.

Сви заинтересовани могу да се пријаве на мејл drzavnotakmicenjeistorija@gmail.com тако што ће послати скениране дипломе на мејл.

Са поштовањем, ваш колега Зденко Тошић

СЕМИНАР У СМЕДЕРЕВУ 14.МАЈА 2016.ГОДИНЕ

СЕМИНАР У СМЕДЕРЕВУ 14.МАЈА 2016.ГОДИНЕ

понедељак, 4 априла, 2016

Обавештавамо вас да Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ ове школске године организује   стручно усавршавање  наставника основних и средњих школа у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12) и Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5 2011).

Програм стручног усавршавања под називом Имплементација стандарда у наставни процес налази се у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016.  под редним бројем 144.  Траје један дан и реализује се кроз рад у пленуму и групи. За учешће на семинару наставници добијају уверење и 8 бодова и спада у компетенције К1. Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“  препознало је потребу наставника да прошире своја знања из области имплементације стандарда у наставни процес и да размене искуства из праксе. Тим поводом организују се семинари за наставнике основних и средњих школа и гимназија.Стандарди у образовању су важна и комплексна теме која пред наставнике ставља многобројне изазове. Оснаживање наставника на овом пољу је потреба и нужна.Потреба за додатном едукацијом јавља се пошто је извршена ревизија стандарда за крај обавезног образовања. Пред нама су и новоусвојени општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања као и  стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања. Препоручујемо наш семинар, као вид размене искуства наставника и могућност за стицање нових знања о имплементацији стандарда у наставни процес. Током школске 2014/15.године и 2015/16.године одржано је 10 семинара и искустава наставника који су похађали семинар су била врло позитивна.Сматрамо да је семинар посебно користан наставницима у гимназијама и средњим стручним школама пошто они до сада нису имали искустава са применом стандарда а то им је законска обавеза од 2014.године. Предавачи на семинару су Бојана Стевановић и Саша Анђелковић.Семинар почиње у 10 часова.

Семинар се одржава 14.маја 2016. године у  Центру за стручно усавршавање запослених у образовању Смедереву Горанска бб 11300 Смедерево .Телефон: +381 026 619 – 906, Уколико сте заинтересовани за наведени семинар можете да се обратите Центру за стручно усавршавање запослених у образовању Смедереву Горанска бб 11300 Смедерево .Телефон: +381 026 619 – 906, office@rcsmed.edu.rs

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

Проф.др Момчило Павловић